Skip to main content
Датум:
-
Инфо

Музеј на отвореном ,,Старо село“Сирогојно
Број:302-2
Датум: 22.12. 2022.година

   
       На основу чланова 35.и 36. Закона о култури (“Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,13/2016, 30/2016-испр. 6/2020, 47/2021 и 78/2021) члана 38. став 1. тачка 9. Статута Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно ( пречишћен текст) број 85-3 од 18. априла 2022. године, Управни одбор Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно,  на седници одржаној 22.12.2022.године, расписује 

                                                                
    ЈАВНИ   КОНКУРС
              за избор директора Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно

     

I На конкурс за  директора Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно може се јавити кандидат који испуњава следеће услове:

1)  високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев почев од 10. септембра 2005. године; или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;         
2)  да има најмање пет година радног искуства у култури;
3)  да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;
4)  активно знање једног светског језика;

5)  знање рада на рачунару;
6)    држављанство Републике Србије;
7) општа здравствена способност.

 

II Уз пријаву на јавни конкурс кандидат за директора треба да достави следеће доказе: 

1)    предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године;
2)    диплому о стеченој стручној спреми;
3)    доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;
4)    биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
5)    уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
6)    уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;
7)    уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
8)    извод из матичне књиге рођених;
9)    фотокопију или очитану личну карту;
10)    доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење;
11)    доказ о знању светског језика (потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе);
12)    доказ о познавању основних програма за рад на персоналном рачунару ( уверење-потврда референтне установе) или провера рада на рачунару од стране лица распоређеног на пословима информационих технологија.
        Докази из става 1. овог члана прилажу се у оригиналу или копији овереној код надлежног органа.

III Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:

1)    да кандидат познаје  пословање установа културе;
2)    да кандидат поседује руководеће искуство на пословима у области културе;
3)    квалитет предложеног програма рада и развоја Музеја, из поднете конкурсне документације.

 

IV Јавни конкурс за избор директора објављује се у дневном листу Политика,издање за територију целе Републике Србије,на званичној интернет страници Националне службе за запошљавање и Музеја и огласној табли Музеја. 
         

V Пријава на јавни конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу пребивалишта, потребне податке за контакт (телефон, e-mail) податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс.
Уз пријаву учесник јавног конкурса прилаже оригиналне или оверене фотокопије доказа о испуњености предвиђених услова за именовање директора Музеја на отвореном ,,Старо село,, Сирогојно.

Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 дана рачунајући од наредног дана када је конкурс објављен у дневном листу ,,Политика,,.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова са назнаком ,,За конкурс за избор дирекотра“  подносе се писаним путем,  препорученом пошиљком у затвореној коверти на адресу: Музеј на отвореном ,,Старо село“ Сирогојно 31207 Сирогојно, или лично сваког радног дана од 10 до 15 часова.

Неблаговремене и недопуштене пријаве Управни одбор одбацује решењем против кога се може изјавити жалба министарству надлежном за културу (у дањем тексту:Министарство) у складу са законом којим се уређује управни поступак.
Жалба не задржава извршење решења.
У случају непотпуне и нерезумљиве пријаве Управни одбор обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди пријаву у остављеном року.

Управни одбор ће обавити разговоре са кандидатима и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса,  доставити Министарству културе Републике Србије записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, са мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата. Датум разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени. Министарство предлаже влади кандидата за директора с листе кандидата или је обавештава о разлозима неприхватања исте.  Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњавају услове да уђу у изборни поступак,  о чему је дужан да обавести Министарство  уколико влада не именује директора са Листе, односно ако Министарство не предложи ниједног кандидата са листе.

Директора Музеја на отвореном ,,Старо село“ Сирогојно именује Влада Републике Србије на период од 4 године, на основу предлога Министарства културе.

Сва обавештења о јавном конкурсу даје: Ивана Кубуровић,административни референт,  на број телефона 031.3802.291,e-mail ivana.kuburovic@sirogojno.rs

 

                                                                                                       председник Управног одбора
                                                                                                               Иван Филиповић